Open navigation

Công văn 2509/TCT-KK Xác định số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2509 / TCT - KK 

V/v: xác định số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH BASF Việt Nam


Trả lời công văn số  CV01 / 0515 - BASF , FA ngày 31/5/2015 của Công ty TNHH BASF Việt Nam đề nghị Tổng cục Thuế chấp thuận cho Công ty kê khai số thuế TNDN phải nộp cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc dựa trên “tỷ lệ (%) giữa doanh thu tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc trên tổng doanh thu của Công ty”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 12, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008 quy định “Nơi nộp thuế - Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.”;


Tại Điều 12, Nghị định  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 quy định “Nơi nộp thuế 1. Doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp nhân (x) với tỷ lệ giữa chi phí phát sinh tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp …";


Tại Điều 13, Thông tư  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 hướng dẫn “Xác định số thuế phải nộp - Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp...”.


Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH BASF Việt Nam thực hiện tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp nhân (x) với tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CS, Vụ PC, Vụ DNL;

  • Cục Thuế tỉnh Bình Dương;

  • Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;

  • Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.