Open navigation

Công văn 8738/BTC-TCT Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  8738 / BTC - TCT 

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  4044 / VPCP - KTTH  ngày 2/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Khoản 4 Điều 1 Nghị định số  91 / 2014 / NĐ - CP  ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế có quy định: Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:


“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế”.


Điều 1 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  91 / 2014 / NĐ - CP  có hướng dẫn: Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:


“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.


Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính”.

Theo các quy định nêu trên thì doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.


Bộ Tài chính trả lời để các Cục thuế biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Vụ CST; PC; Cục TCDN -BTC;

  • Vụ PC- TCT;

  • Lưu VT, TCT (VT, CS (3b))

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.