Open navigation

Công văn 2536/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2536 / TCT - CS 

V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội


Trả lời công văn số  6113 / CT - HTr  ngày 10/2/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Tại Điểm 6 Mục VI Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số  164 / 2003 / NĐ -  CP quy định về ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư bao gồm:


    “6. Đầu tư sản xuất: …; xe ô tô các loại, phụ tùng xe ô tô; ...”


  • Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số  128 / 2003 / TT - BTC  ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2004 - 2006) có hướng dẫn:


“3. Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thải, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:3.2- Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.”


- Điểm 5.1.4 Thông tư số  88 / 2004 / TT - BTC  ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số  128 / 2003 / TT - BTC  ngày 22/12/2003 (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2004 - 2006) có hướng dẫn như sau:


5.1.4. Đoạn cuối Điểm 1 “Cơ sở kinh doanh có các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được áp dụng các mức thuế suất ưu đãi khác nhau thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thu nhập theo từng dự án đầu tư. Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập theo từng dự án đầu tư thì phải nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.” được thay bằng đoạn mới như sau:


“Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:


  • Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

  • Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án.


  • Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên không thuộc diện khuyến khích đầu tư thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại phải nộp thuế theo mức thuế suất là 28%.”


- Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số  134 / 2007 / TT - BTC  ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2007 - 2008) về thuế TNDN có hướng dẫn:


“2. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:


…..


Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập”.


Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Goshi -Thăng Long thành lập ngày 2/1/1997 theo Giấy phép đầu tư số  1797 / GP  với ngành nghề: sản xuất cụm bánh trước, bánh sau xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy. Tại Giấy phép điều chỉnh lần thứ 5 số  1797 / GP ĐC5 ngày 15/5/2006 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp đã chuẩn y việc bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất ống xả ô tô đối với Công ty Phụ tùng xe máy ô tô Goshi - Thăng Long, do đó dự án sản xuất ống xả ô tô của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mở rộng. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ thực tế điều kiện đáp ứng qua công tác thanh tra, kiểm tra xác định thời điểm Công ty đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng, trên cơ sở đó căn cứ văn bản pháp luật về thuế có hiệu lực tại thời điểm tương ứng để xác định mức ưu đãi thuế TNDN phù hợp theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.