Open navigation

Công văn 2578/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2578 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Đại sứ quán Đan Mạch


Trả lời Công hàm ngày 12/3/2015, Công hàm ngày 21/5/2015 của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Sunmark Production, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động ứng dụng công nghệ cao


  + Tại Điểm 14 Mục III Phần A Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  bao gồm:


  “14. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học.”


  + Khoản 3 Điều 34 và Khoản 5 Điều 35 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định mức ưu đãi thuế TNDN: thuế suất 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.


  + Luật Công nghệ cao số  21 / 2008 / QH12  được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao.


  + Quyết định số  49 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số  66 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.


  + Quyết định số  55 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.


  + Thông tư số  32 / 2011 / TT - BKHCN  ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.


  Căn cứ các quy định nêu trên, để được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao theo quy định.


 2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với các điều kiện ưu đãi khác


+ Căn cứ Điểm 53 Mục VIII Phần B Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  thì Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


+ Khoản 2b Điều 34 và Khoản 4 Điều 35 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  nêu trên quy định mức ưu đãi thuế TNDN: thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


Theo nội dung công hàm ngày 12/3/2015, công hàm ngày 21/5/2015 của Đại sứ quán Đan Mạch và công văn số  3164 / CT - KTT3  ngày 16/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trường hợp Công ty Sunmark Production nếu là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư, nếu đáp ứng điều kiện sản xuất trong KCN được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 2b Điều 34 và Khoản 4 Điều 35 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/2/2007 của Chính phủ nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Đại sứ quán Đan Mạch biết và thông báo cho đơn vị để đơn vị làm việc cụ thể với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định căn cứ theo điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC, CST (BTC);

 • Vụ PC (TCT);

 • CT tỉnh Bình Dương;

 • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.