Open navigation

Công văn 6816/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6816 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Công ty TNHH Saga;

(Đ/c: 16 Trần Cao Vân – P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  150301 / CVSG .2015 ngày 26/3/2015 của Công ty TNHH Saga gửi Bộ Tài chính do Văn phòng Bộ chuyển đến liên quan đến việc phân loại, xác định mã số mặt hàng thủy sản nhập khẩu thuộc 9 tờ khai hải quan của Công ty TNHH Saga nhập khẩu từ năm 2009 đến 2013 tại Cục HQ TP. HCM và công văn số  1860 / HQHCM - TXNK  ngày 08/7/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về việc thực hiện kiểm tra khảo sát quy trình sản xuất đối với mặt hàng nhuyễn thể 02 mảnh vỏ đã nhập khẩu nêu trên. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc phân loại, xác định mã số đối với mặt hàng thủy sản nhập khẩu nêu trên của Công ty, Tổng cục Hải quan nghiên cứu xem xét và có hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM thực hiện tại công văn số  10087 / TCHQ - TXNK  ngày 12/8/2014. Tuy nhiên, Công ty có văn bản nêu trên kiến nghị Bộ Tài chính, Vụ Chính sách Thuế và Tổng cục Hải quan tổ chức kiểm tra, khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm sau khi nhập khẩu để có thêm thông tin phục vụ việc phân loại, xác định mã số phù hợp với thực tế hàng hóa đã nhập khẩu, Đồng thời Công ty cũng có văn bản số  150501 / CVSG .2015 ngày 05/05/2015 khẳng định sẵn sàng hợp tác phối hợp với cơ quan Hải quan, để thực hiện việc kiểm tra, khảo sát tại doanh nghiệp như nêu trên.


Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số  3718 / TCHQ - TXNK  ngày 23/4/2015; công văn số  4867 / TCHQ - TXNK  ngày 28/5/2015 chỉ đạo Cục HQ TP. Hồ Chí Minh chủ động liên hệ và phối hợp với Công ty TNHH Saga để thực hiện tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát quy trình sản xuất và tính chất thực tế theo đề nghị của Công ty.


Tuy nhiên, đến ngày 8/7/2015 Cục Hải quan TP.HCM đã có công văn số  1860 / HQHCM -  TXNK báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, khảo sát theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và có Biên bản làm việc cụ thể giữa Cục Hải quan TP.HCM và doanh nghiệp. Theo đó:


- Công ty TNHH Saga là doanh nghiệp nhập kinh doanh đơn thuần, không chế biến, sản xuất ngành hàng thủy hải sản. Sau khi nhập khẩu, Công ty đã bán toàn bộ các lô hàng nêu trên cho Công ty CP đầu tư thương mại thủy sản (Incomfish) làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Do đó, Công ty TNHH Saga không có quy trình sản xuất của mặt hàng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ nhập khẩu theo 9 tờ khai từ năm 2009-2013. Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay doanh nghiệp không nhập khẩu các mặt hàng tương tự nên dây chuyền sản xuất không hoạt động và không có sản phẩm thực tế để khảo sát.

Ngày 30/3/2015 đã tiến hành khảo sát đối với Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản, là người mua hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Saga. Tuy nhiên, hiện tại do dây chuyền sản xuất không hoạt động và không có sản phẩm thực tế nên không thể kiểm tra quy trình chế biến và tính chất của sản phẩm cuối cùng.


Như vậy, việc thực hiện khảo sát, kiểm tra quy trình sản xuất tại doanh nghiệp để có thêm thông tin phục vụ việc phân loại, xác định mã số hàng hóa nhập khẩu theo đề nghị của Công ty TNHH Saga là không thể thực hiện được.


Từ các nội dung nêu trên, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga căn cứ hồ sơ thực tế tại thời điểm nhập khẩu và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số  10087 / TCHQ - TXNK  ngày 12/8/2014 để thực hiện việc phân loại, xác định mã số đối với mặt hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu theo 09 tờ khai hải quan từ năm 2009 đến năm 2013 tại Cục Hải quan TP.HCM của Công ty TNHH Saga theo đúng quy định và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 15/8/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Saga và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết để phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục KTSTQ (để  ph / hợp) ;

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.