Open navigation

Công văn 3238/LĐTBXH-TCCB Thực hiện chế độ ưu đãi nghề đối với Làng Hữu nghị Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3238 / LĐTBXH - TCC

V/v thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số  56 / 2011 / NĐ - CP  của CP đối với Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam


Trả lời Công văn số  238 / CV - CCB  ngày 17/6/2015 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số  56 / 2011 / NĐ - CP  ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Làng Hữu nghị Việt Nam hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa trị, phục hồi chức năng cho các đối tượng là con cựu chiến binh bị khuyết tật do hậu quả từ bố, mẹ bị nhiễm chất độc da  cam / dioxin  và các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da  cam / dioxin  trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ (thuộc diện Người có công với cách mạng), theo quy định Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đây là loại hình hoạt động vừa có chức năng của Trung tâm y tế, vừa có chức năng của Trung tâm chăm sóc, điều dưỡng cho cả hai nhóm đối tượng: thương bệnh binh, người có công với cách mạng và người bị khuyết tật. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc đề nghị cho Làng Hữu nghị Việt Nam được thực hiện chế độ ưu đãi nghề đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Làng trên cơ sở có thể vận dụng khoản 1 Điều 1 Nghị định số  56 / 2011 / NĐ - CP  ngày 04/7/2011 của Chính phủ và điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số  02 / TTLT - BYT -  BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số  56 / 2011 / NĐ - CP .


Đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có văn bản đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Bộ Y tế;

  • Bộ Nội vụ;

  • Bộ Tài chính;

  • Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trọng Đàm

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.