Open navigation

Công văn 3218/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp ưu đãi thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3218 / TCT - CS 

V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương


Trả lời công văn số  4540 / CT - TT & amp ;HT ngày 14/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 53 Mục VIII Phần B Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/9/2006) quy định: “53. Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập” thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.


Tại điểm 55 Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/9/2006) quy định: “55. Địa bàn khác: Các khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ” thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


- Tại khoản 4 Điều 18 Chương VI Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:


“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn hộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.


Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% được áp dụng thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này. ”


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2014 trở đi, Công ty TNHH Trung tâm thép NSSB Sài Gòn đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Chương VI Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế;

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.