Open navigation

Công văn 3244/TCT-HTQT Hướng dẫn trường hợp xử lý hồ sơ hoàn thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3244 / TCT - HTQT 

V/v áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  4666 / CT - KT2  ngày 13/7/2015 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn trường hợp xử lý hồ sơ hoàn thuế của công ty TNHH cáp điện và hệ thống LS Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 1 (Phạm vi áp dụng), Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc quy định:


“Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết.”


Theo quy định nêu trên, Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Hàn Quốc) hoặc của cả Việt Nam và Hàn Quốc.


Như vậy, trường hợp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc tại Singapore không phải là đối tượng cư trú của Hàn Quốc thì không thuộc đối tượng được áp dụng Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc.


Do đó, thu nhập từ lãi tiền vay của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc tại Singapore thu được từ việc thực hiện Hợp đồng vay vốn với Công ty LS Việt Nam sẽ phải chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  • Vụ PC;

  • Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.