Open navigation

Công văn 3279/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3279 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;

- Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng. (Địa chỉ: Lô 109, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  0515 / VH - CV  ngày 2/6/2015 của Công ty TNHH Hóa chất và môi trường Vũ Hoàng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Theo nội dung công văn số  0515 / VH - CV  nêu trên thì Công ty đã có công văn hỏi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Cục Thuế đã có công văn số  3257 / CT - TTHT  ngày 6/9/2014 trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng năm 2014. Tại công văn số  0515 / VH - CV  nêu trên, Công ty cho rằng nội dung trả lời tại công văn của Cục Thuế vẫn chưa được rõ, tuy nhiên Công ty không nêu rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dự án đầu tư của doanh nghiệp, điều kiện ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp đang được hưởng của dự án ban đầu và không gửi kèm hồ sơ có liên quan. Do đó, Tổng cục Thuế chưa có đầy đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể vướng mắc của Công ty.


Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng và đầu tư thường xuyên đã được quy định cụ thể tại các Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 và Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các quy định về thuế có liên quan và hồ sơ thực tế của Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng để hướng dẫn Công ty xác định cụ thể ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp với quy định. Trường hợp nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể kèm hồ sơ có liên quan (nếu có), đồng thời đề xuất quan điểm xử lý để Tổng cục Thuế xem xét trình các cấp có thẩm quyền trả lời theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng biết./.


(Tài liệu gửi kèm: bản chụp công văn số  0515 / VH - CV  ngày 2/6/2015 của Công ty TNHH Hóa chất và môi trường Vũ Hoàng)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.