Open navigation

Công văn 2724/BHXH-THU Thực hiện giao dịch điện tử


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2724 / BHXH - THU 

V/v thực hiện giao dịch điện tử

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: - Các phòng chức năng;

- Bảo hiểm xã hội quận, huyện;

Việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử tại thành phố chỉ mới đạt 27% số đơn vị. So với chỉ tiêu của BHXH Việt Nam còn rất thấp. Trong khi đó, một số Tỉnh dù thực hiện sau thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã đạt kết quả rất cao (ví dụ như Đồng Nai đã đạt 90%). Nếu không có giải pháp và quyết tâm cao thì sẽ không thể hoàn thành mục tiêu của Chính phủ, của Ngành đề ra và tụt hậu so với các địa phương khác.


Để khắc phục tình trạng trên, BHXH thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các phòng, BHXH quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:


 1. Phòng Thu và BHXH quận, huyện:


  • Tham mưu, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Thành phố và UBND các quận, huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử.


  • Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn, hỗ trợ sử dụng phần mềm giao dịch điện tử (iQLBH và iBHXH) cho viên chức và đơn vị sử dụng lao động (đơn vị) trên trên địa bàn.


  • Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng viên chức chuyên quản Thu vận động các đơn vị đang phụ trách phải thực hiện giao dịch điện tử. Phấn đấu từ ngày 01/10/2015, có 90% số đơn vị thực hiện thủ tục thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.


  • Phát hiện và tiếp thu các vướng mắc do đơn vị phản ánh để báo cho phòng CNTT tổng hợp, yêu cầu Công ty TS24 sửa chữa cho phù hợp với thực tế.


  • Định kỳ, đột xuất báo cáo hình hình thực hiện giao dịch điện tử cho Ban Giám đốc BHXH thành phố (qua Phòng Công nghệ thông tin).


  • Phòng Thu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung Quyết định số  528 / QĐ - BHXH  ngày 14/4/2015 của BHXH Việt Nam. Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục giao dịch điện tử phù hợp trên toàn thành phố.

 2. Phòng Công nghệ thông tin:


  • Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cài đặt và sử dụng phần mềm kê khai iBHXH.


  • Tổng hợp báo cáo số liệu giao dịch điện tử; tham mưu cho Ban Giám đốc định kỳ tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.


  • Tiếp nhận các vướng mắc về phần mềm để yêu cầu Công ty TS24 sửa đổi, bổ sung cho thuận tiện.


 3. Phòng /Bộ phận Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ:


  • Phối hợp Phòng Thu, Phòng CNTT cung cấp mật khẩu thử nghiệm cho các đơn vị chưa giao dịch điện tử bằng chữ ký số để giao dịch qua mạng.


  • Không tiếp nhận hồ sơ thu, cấp sổ BHXH và cấp thẻ BHYT bằng giấy (Phiếu Giao nhận hồ sơ số 101 và 103) từ 01/10/2015. Trường hợp đặc biệt các đơn vị không lập được hồ sơ điện tử do sự cố phần mềm thì có thể tiếp nhận hồ sơ giấy và phối hợp hướng dẫn đơn vị thực hiện giao dịch điện tử cho lần sau.


 4. Các phòng chức năng:


 • Cùng phối hợp các phòng liên quan tổ chức tuyên truyền giao dịch điện tử.


 • Nghiên cứu, xây dựng các quy trình thủ tục hồ sơ của phòng có thể thực hiện bằng hình thức giao dịch điện tử để bổ sung vào phần mềm kê khai iBHXH.


Yêu cầu trưởng các Phòng Nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các quận, huyện và viên chức có liên quan thuộc BHXH thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện văn bản này./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc;

 • Trang web BHXH TP.HCM;

 • Lưu VT, Thu (03b).

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.