Open navigation

Công văn 3456/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3456 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên


Trả lời công văn số  29 / CV - CTy  ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên về giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số  118 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp thì các công ty nông, lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số  118 / 2014 / NĐ - CP  phải lập phương án sử dụng lao động phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh sau sắp xếp. Trường hợp trong quá trình sắp xếp có các cán bộ, công nhân viên của công ty không bố trí được việc làm thì được tiếp tục giải quyết theo chế độ lao động dôi dư.


  2. Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  63 / 2015 / NĐ - CP  quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, theo đó người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện sắp xếp mà công ty không bố trí được việc làm khi thực hiện sắp xếp thì được giải quyết theo chính sách đối với người lao động dôi dư.


  3. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP  ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế thì viên chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do sắp xếp lại công ty thuộc đối tượng tinh giản biên chế.


Căn cứ các quy định và nội dung công văn số  29 / CV - CTy  nêu trên, khi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên thực hiện sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định số  118 / 2014 / NĐ - CP , nếu công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm cho người lao động thì được áp dụng các quy định chính sách đối với người lao động dôi dư tại Nghị định số  63 / 2015 / NĐ - CP  để giải quyết chế độ thôi việc đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.


Đối với viên chức quản lý của công ty không bố trí được việc làm thì giải quyết theo chế độ tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP  và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên biết và thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.