Open navigation

Công văn 24/CT-TTg Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:    24 / CT - TTg 

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015


CHỈ THỊ


ĐẢO MẠNH THỰC HIỆN TRỤC THỦ TRƯỞNG chính TRỌNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN


Time qua, công việc hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có những hoạt động tích cực chuyển đổi, hệ thống luật từng bước được hoàn thiện, các thủ tục hành chính ngày càng được hoàn thiện kiểm tra chặt chẽ và cải tiến theo đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí tuân theo yêu cầu trả lời của công ty quản lý nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cải thiện cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vẫn tồn tại: Một số thủ tục hành chính kết quả, tạp chí phức tạp; nhiễu trạng thái, phức tạp tồn tại ở một số cơ quan, địa phương; công nghệ thông tin ứng dụng mức độ trong tiến trình cải tiến, giải quyết thủ tục điều hành chính còn hạn chế; Thiếu sự kết hợp hiệu quả giữa các bộ,  bảng, địa phương trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính; một số địa chỉ thực thi chưa định danh sách.


Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cách thức thủ tục hoạt động chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo bước chuyển đổi mạnh mẽ trong năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực Cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và triển khai hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:


 1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số   13 / CT - TTg   ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công việc cải tiến thủ tục hành chính, coi như cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xem xét, giải quyết vấn đề nếu có; tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý về tài nguyên và môi trường; tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số   19 / NQ - CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.


 2. Kiểm soát tập trung, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường bảo đảm quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp quy định. Thủ tục ban hành chính điều hành phải bảo đảm sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và khả năng, vừa trả lời yêu cầu của công ty quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thông tin, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 3. Trường tài nguyên và môi trường:


  1. Rà kiểm soát các quyền hành theo quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định thực hiện liên tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


  2. Nhanh chóng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó chú trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tăng cường phân tích, thực hiện phân quyền. năm hằng năm, tổ chức kiểm tra các địa phương về thực hiện nhiệm vụ cải tiến cách thức và thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


  3. Kiểm soát tập trung, báo cáo Chính phủ xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật; Thời điểm hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015.


  4. Kiểm soát tập trung, chuẩn hóa và công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quyết định số  08 / QĐ - TTg  ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.


   đ) Trong tháng 9 năm 2015, Chính phủ sửa đổi Nghị định số 18/2015  / NĐ - CP  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về môi trường quy hoạch bảo vệ, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường tác động và môi trường bảo vệ kế hoạch (theo thủ tục, trình tự rút gọn) theo hướng bổ sung các dự án được xây dựng kết nối vào lưới điện đến cấp trung áp vào Phụ lục 4 của Nghị định Vỡ bỏ yêu cầu xác định môi trường bảo vệ kế hoạch đối với dự án này.


  5. Phối hợp chặt chẽ các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Xây dựng trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở theo hướng đồng bộ, thống nhất với pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chú trọng lồng ghép và liên thông thủ tục hành chính giữa các lĩnh vực tài nguyên và môi trường với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan.


 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính ban hành thông tư liên tịch về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số  43 / NQ - CP  ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; thời điểm hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.


 5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng theo Nghị quyết số  19 / NQ - CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; hoàn thành trước tháng 9 năm 2015.


 6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường:


  1. Xây dựng, ban hành quy định liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về thuế trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan. Trong tháng 12 năm 2015, ban hành Thông tư liên tịch về hồ sơ và trình tự thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của Chính phủ.


  2. Rà soát các quy định pháp luật, thủ tục hành chính về phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền ban hành quy định về liên thông thủ tục hành chính về phí, lệ phí trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trước mắt ưu tiên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường.

 7. Bộ Tư pháp:


  1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định.


  2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương khảo sát, đánh giá các vướng mắc trong thực tiễn triển khai để hướng dẫn cụ thể việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.

 8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, gắn với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


  2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được tự ý quy định thêm thủ tục, yêu cầu trái quy định pháp luật; tổ chức tiếp nhận, công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các trường hợp thực hiện thủ tục hành chính không đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

 9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  1. Tập trung chỉ đạo và khẩn trương thành lập, kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; trong năm 2015, phải hoàn thành việc công bố thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.


  2. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường theo Quyết định số  09 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.


  3. Tạo bước chuyển mạnh trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường nhằm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

 10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục triển khai nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.


  2. Bộ tài chính bảo trì, phân phối Bộ tài nguyên và môi trường xây dựng cơ chế tài chính cho hoạt động cung cấp dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Ưu tiên bố trí đủ kinh phí xây dựng hệ thống thông tin, đai đất cơ sở dữ liệu.


 11. Giao Bộ Kế hoạch và Tư vấn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thúc đẩy quá trình nói chuyện, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật nguồn từ các nhà tài trợ, các tổ chức tổ chức quốc tế, các quốc gia; thực hiện hợp tác tư vấn (PPP) để thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin, đai đất cơ sở dữ liệu.


 12. Tổ chức, triển khai thực hiện:


 1. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải trình nêu ra tại this only; bố trí đủ kinh phí cho các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ công việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo quy định; định kỳ 06 tháng và hằng năm (trước 30 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị này. /.Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Văn phòng Trung ương và Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Hội đồng Dân tộc và các Ban của Quốc hội;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Tối đa dân cư tòa án;

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Ban Giám sát tài chính Quốc gia;

 • Ngân hàng Chính sách xã hội;

 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

 • Quân đội Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • VPCP: BTCN, PCN, Assistant TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

 • Lưu: VT, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.