Open navigation

Công văn 3722/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3722 / TCT - CS 

V/v Trả lời chính sách thuế.Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Yes Tech Việt Nam.

(Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  06 / 2015CT  ngày 12/6/2015 của Công ty Cổ phần Yes Tech Việt Nam đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Điều 7 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  nêu trên như sau:


  “3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).”


 • Tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc bổ sung khoản 2b Điều 23 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  như sau:


  “2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo quy định của Luật số  32 / 2013 / QH13 , Luật số  71 / 2014 / QH13  và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số  32 / 2013 / QH13 , Luật số  71 / 2014 / QH13  và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.


 • Tại điểm c, khoản 5, Điều 18 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Yes Tech Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Yes Telecom Việt Nam, được Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000374 ngày 28/6/2011), địa chỉ trụ sở chính tại Đường TS9, Khu công nghiệp Tiên Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 và bắt đầu phát sinh thu nhập từ năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 Công ty vẫn đáp ứng điều kiện doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015, cụ thể: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, Công ty được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong thời gian 04 năm tiếp theo kể từ kỳ tính thuế năm 2015 đến hết kỳ tính thuế năm 2018.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Yes Tech Việt Nam biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;

 • Vụ PC - TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.