Open navigation

Công văn 3810/TCT-CS Chính sách thuế TNDN đối với khoản tiền hỗ trợ từ NSNN


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3810 / TCT - CS 

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  1490 / CT - TTHT  ngày 24/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Nghị định  210 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

“Điều 15. Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết  30a / 2008 / NQ - CP  ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

 1. Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ rừng trồng; tre công nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

  1. Hỗ trợ đầu tư 20 tỷ  đồng / nhà  máy sản xuất gỗ MDF quy mô trên 30.000 m3 MDF/năm trở lên; hỗ trợ đầu tư 10 tỷ  đồng / nhà  máy đối với các nhà máy chế biến ván dăm, tre ép công nghiệp có quy mô trên 20.000 m3 trở lên để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng và xử lý chất thải.

  2. Hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm với mức 1.500  đồng / tấn / km ; khoảng cách được tính từ địa điểm đặt nhà máy đến trung tâm thành phố Hà Nội, hoặc trung tâm thành phố Đà Nẵng, hoặc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh theo đường ô tô gần nhất; khối lượng vận chuyển tính theo công suất thiết bị thực tế nhà máy; thời gian tính hỗ trợ là 5 năm, tổng hỗ trợ được chia làm ba lần, kinh phí hỗ trợ ngay sau khi hoàn thành nhà máy bảo đảm tối thiểu 70% tổng số kinh phí hỗ trợ.

 2. Các dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm các điều kiện sau:

 1. Dự án được chấp thuận cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 2. Các nhà máy sản xuất ván MDF, ván dăm phải kết hợp với sản xuất ván sàn, ván thanh, ván ghép thanh, ván ép để tránh lãng phí tài nguyên; sản lượng của sản phẩm kết hợp này được tính vào công suất hỗ trợ vận chuyển.

 3. Thiết bị được sản xuất tại các nước phát triển; trường hợp sản xuất tại các nước đang phát triển thì thiết bị phải mới 100%. Nhà máy không được dời địa bàn đăng ký sản xuất trong vòng 20 năm.

 4. Diện tích rừng trồng và nguyên liệu hiện có trên địa bàn tỉnh phải đủ cho nhà máy hoạt động tối thiểu 60% công suất trong 5 năm đầu tiên. Dự án phải sử dụng tối thiểu 30% lao động địa phương.

  đ) Tổng công suất thiết bị thực tế của các nhà máy được hỗ trợ vận chuyển không quá

  200.000 tấn cho mỗi tỉnh.

 5. Đối với tỉnh đã có nhà máy sản xuất bột giấy quy mô từ 50.000  tấn / năm  trở lên không thuộc đối tượng hỗ trợ.

g) Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.”

Tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thu nhập được miễn thuế:

“7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng khoản tài trợ không đúng mục đích thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Gỗ Công nghiệp Quảng Nam nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định  210 / 2013 / NĐ -  CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì khoản hỗ trợ trực tiếp của nhà nước cho nhà đầu tư không phải kê khai nộp thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Vụ CST (BTC); Vụ PC (BTC);

 • Vụ CDKT&KT; Cục TCDN;

 • Vụ PC-TCT

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.