BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9016 / TCHQ - TXNK

V/v xác định bò thuần chủng để nhân giống phục vụ việc phân loại, xác định mã số

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1816 / HQĐNa - TXNK ngày 27/08/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai và công văn số 2737 / HQBRVT - TXNK ngày 23/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc xác định lý lịch bò thuần chủng để nhân giống. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã nhận được ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 7706 / BNN - CN ngày 18/9/2015, cụ thể như sau:

  1. Đối với một số nước phát triển trong đó có nước Úc, Chính phủ các nước này giao cho các Hiệp hội chăn nuôi trong đó có Hiệp hội bò giống Brahman là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận lý lịch và chịu trách nhiệm về chất lượng con giống.

  2. Giấy xác nhận lý lịch giống do Hiệp hội cấp có thể không có dấu của Hiệp hội nhưng bắt buộc phải có chữ ký trực tiếp (ký tươi) của người có thẩm quyền của Hiệp hội đó.

  3. Khi Hiệp hội cấp Giấy xác nhận lý lịch, giấy xác nhận lý lịch được ghi ngày tháng cấp và được thống nhất về hình thức, nội dung.

  4. Đối với lý lịch vật nuôi thuần chủng để nhân giống thì không được thiếu các chỉ tiêu theo hướng dẫn tại công văn số 1593 / TCHQ - TXNK ngày 14/02/2015 của Tổng cục Hải quan.

  5. Lý lịch giống bò Brahman của Úc đính kèm công văn số 1816 / HQĐNa - TXNK ngày 27/08/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai chưa có đủ cơ sở để xác định đó là bò thuần chủng để nhân giống.

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trên thì Lý lịch giống bò Brahman của Úc đính kèm công văn số 2737 / HQBRVT - TXNK ngày 23/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có đủ cơ sở để xác định đó là bò thuần chủng để nhân giống.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trên để xác định mã số hàng hóa đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b / cáo) ;

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh