Open navigation

Công văn 3933/TCT-CS Chính sách thuế TNDN đối với việc hạch toán chi phí thưởng - hoa hồng trả cho đại lý bán đúng giá


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số:  3933 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội

- Công ty CP Thông tin di động Hmobile

(Địa chỉ: Số 2 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  39 / CV - HMOBILE  đề ngày 27/4/2015, công văn giải trình bổ sung số  42 / CV - HMOBILE  đề ngày 25/5/2015 của Công ty CP Thông tin di động HMOBILE (Công ty) và công văn số  46195 / CT - HTr  ngày 16/7/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hạch toán chi phí thưởng - hoa hồng trả cho đại lý bán đúng giá. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:


    “2.19. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;


    Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá;”


  • Điểm 2.19 Điều 6 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:


“2.19. Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;


Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm:

- Khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá.”


- Điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:


“2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.


Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá mua của hàng hóa bán ra bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, casino thì tổng chi phí được trừ không bao gồm chi phí trả thưởng.


Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm:


- Khoản hoa hồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá.”


Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội và Công ty CP Thông tin di động Hmobile, Công ty HMobile ký hợp đồng với các nhà phân phối, đại lý bán hàng cho người tiêu dùng theo đúng mệnh giá in sẵn trên thẻ cào và Công ty Hmobile căn cứ doanh số bán hàng sẽ trả cho nhà phân phối, đại lý khoản hoa hồng (thưởng) 1 % bằng hàng hóa.


Căn cứ các quy định nêu trên, nếu thực tế các nhà phân phối, đại lý bán hàng cho người tiêu dùng theo đúng mệnh giá in sẵn trên thẻ cào thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số  46195 / CT - HTr  nêu trên, cụ thể: khoản hoa hồng (thưởng) cho các nhà phân phối, đại lý do bán hàng đúng giá được xác định là khoản chi phí hợp lý được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không chịu mức khống chế theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế và Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.