Open navigation

Công văn 4037/TCT-CS Chính sách thuế TNDN đối với DN thành lập mới kế thừa tài sản, địa điểm, ngành nghề kinh doanh của DN cũ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4037 / TCT - CS 

V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bình Dương;

- Công ty TNHH De Heus.

(Đ/C: Lô G-2-CN KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)


Trả lời công văn số  6954 / CT - TTr2  ngày 15/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và công văn số  1408 / DH  ngày 14/8/2015 của Công ty TNHH De Heus về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số  134 / 2007 / TT  - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:


“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.


Tại Khoản 1 Mục IV Phần E Thông tư số  134 / 2007 / TT -BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính nêu trên quy định nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN như sau:


"Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh một thành lập từ dự án đầu tư.


  • sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.


  • sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp,chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số  80 / 2005 / NĐ - CP  ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

  • Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập tự chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây. "


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thành lập mới những tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp thành lập mới không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư mà kế thừa ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp cũ đang được hưởng cho khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật thuế TNDN.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Các Vụ: PC, CST (BTC);

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.