Open navigation

Công văn 9597/TCHQ-GSQL Chuyển luồng tờ khai HQ, can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua KV giám sát


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9597 / TCHQ - GSQL

V/v thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan, can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Qua xem xét nội dung báo cáo, thống kê của các đơn vị về việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan, can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát (theo yêu cầu tại công văn số 1024 / GSQL - GQ1 ngày 09/9/2015), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Số lượng tờ khai hải quan tại các đơn vị phát sinh nhiều trong khi tỷ lệ phát hiện, xử lý vi phạm là rất thấp, cụ thể:


    • Đối với công tác thực hiện việc chuyển luồng tờ khai hải quan: Chỉ có 448 tờ khai hải quan vi phạm trong tổng số 23.523 tờ khai hải quan thực hiện chuyển luồng; đặc biệt có Chi cục Hải quan chỉ phát hiện khoảng 60 trường hợp vi phạm trong tổng số hơn 7.000 đến hơn 10.000 tờ khai hải quan chuyển luồng (như Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh), ...


    • Đối với công tác thực hiện việc can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát: Có những đơn vị Hải quan thực hiện khoảng 250 đến gần 400 tờ khai hải quan nhưng chỉ phát hiện được không đến 01 trường hợp để xử lý vi phạm (như Cục Hải quan tỉnh An Giang, Bình Dương, Cà Mau, Lạng Sơn, ...)


  2. Nội dung báo cáo, cập nhật lý do chuyển luồng tờ khai hải quan, can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát còn rất chung chung, không rõ ràng, cụ thể một số đơn vị:


  • Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh: Tờ khai hải quan thực hiện chuyển luồng chỉ ghi nội dung lý do là “nghi vấn vi phạm” hoặc “loại hình PMD”.


  • Tại Chi cục Hải quan bưu điện - Cục Hải quan thành phố Hà Nội: Hơn 150 tờ khai hải quan can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát ghi cùng nội dung lý do là “hàng tái nhập, khai thiếu thông tin”.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, tăng cường hiệu quả trong việc chuyển luồng, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại các Chi cục Hải quan trực thuộc theo đúng quy định, tránh tình trạng thực hiện tùy tiện trong một số bộ phận công chức hải quan, làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu; trường hợp phát hiện công chức hải quan lợi dụng để gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu phải có hình thức xử lý và báo cáo về Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL.Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.