Open navigation

Công văn 4190/TCT-CS Xử lý ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4190 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  1310 / CT - KT1  ngày 01/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh báo cáo và đề nghị hướng dẫn xử lý ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Nokia Việt Nam. Sau khi nhận được công văn số  1310 / CT - KT1  nêu trên, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính có công văn số  8419 / BTC - TCT  ngày 23/6/2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị có ý kiến về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án của Công ty TNHH Nokia Việt Nam.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số  6379 / BKH & amp ;ĐT-QLKKT ngày 11/9/2015), Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số  2379 / BKH & amp ;CN-CNC ngày 03/7/2015) (công văn photocoppy kèm theo) như sau:

  • Về điều kiện để hưởng ưu đãi:

    + Theo ý kiến của Bộ KH&ĐT và quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000409 do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp thì: Công ty TNHH Nokia Việt Nam được hưởng các ưu đãi khi thực hiện đúng các cam kết tại Khoản 3.1 Điều 3 của Giấy CNĐT, trong đó có điều khoản về đáp ứng các tiêu chí của doanh nghiệp công nghệ cao.

    + Theo ý kiến của Bộ KH&CN thì: Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định.

  • Về thời điểm áp dụng ưu đãi theo điều kiện công nghệ cao:

+ Theo ý kiến của Bộ KH&ĐT thì: Trường hợp Nokia Việt Nam thực hiện đúng cam kết đã ghi nhận trong Giấy CNĐT thì thời điểm áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện ngay từ năm đầu tiên đi vào hoạt động sản xuất; Trường hợp Nokia không thực hiện đúng cam kết thì được hưởng ưu đãi theo điều kiện thực tế đáp ứng.

+ Theo ý kiến của Bộ KH&CN thì: Thời điểm áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao được xác định trên cơ sở ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Nokia Việt Nam nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xin ý kiến về vấn đề này. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Cục Thuế tổng hợp báo cáo để Tổng cục Thuế xem xét, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Lưu VT, CS (3b). b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.