Open navigation

Công văn 4213/TCT-CS Áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp không có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4213 / TCT - CS 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  949 / CT - KTNB  ngày 23/06/2015 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn việc áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp không có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với trường hợp của Công ty TNHH XNK Phương Thanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Khoản 8, Điều 3, Luật Đầu tư số  59 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005 quy định:


  “8. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”.


 • Tại Khoản 2, Điều 45, Luật Đầu tư số  59 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005 quy định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước:


  “2. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh”.


 • Tại Khoản 4, Mục II, Phần H, Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


  “4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ”.


 • Tại Khoản 3, Mục III, Phần H, Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


“3. Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ”.


Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH XNK Phương Thanh thành lập ngày 17/06/2010 là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) có dự án đầu tư quy mô 30 tỷ đồng nên thuộc diện phải làm thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 45, Luật Đầu tư số  59 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005. Tuy nhiên, đến ngày 10/11/2014, Công ty mới được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000170 nên đến ngày 10/11/2014 Công ty mới đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN, do vậy, Công ty chỉ được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại tính từ năm 2014.


Trường hợp trong giai đoạn sau khi thành lập, Công ty có thực hiện đầu tư tăng vốn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì hoạt động đầu tư tăng vốn thuộc diện đầu tư mở rộng. Việc ưu đãi về thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ở từng thời điểm tương ứng.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC (TCT);

 • Lưu: VT, CS-3b. 6

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.