Open navigation

Công văn 4271/TCT-CS Khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4271 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp


Trả lời công văn số  1426 / CT - TTr  ngày 15/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty CP Việt Ánh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Điều 475 Bộ Luật Dân sự ngày 14/06/2005 quy định:


  “Điều 475. Sử dụng tài sản vay


  Các bên có thể thỏa thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên cho vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích.”


 • Tại Khoản 1 Điều 6 và Khoản 2 Điều 24 Quyết định số  1627 / 2001 / QĐ - NHNN  ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng hướng dẫn:


  “Điều 6. Nguyên tắc vay vốn


  Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo:


  1. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.” “Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng.

  Khách hàng vay có nghĩa vụ:


  1. Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp;


  2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và các cam kết khác;


  3. Trả nợ gốc và lãi vốn vay theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng;


  4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng những thỏa thuận về việc trả nợ vay và thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm nợ vay đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.”

 • Tại Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng số  47 / 2010 / QH12  ngày 16/06/2010 quy định:


“Điều 94: Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay


 1. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng.


 2. Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng.


 3. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.


 4. Tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn.”


Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số  1426 / CT - TTr  nêu trên thì Công ty CP Việt Ánh không đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh cổ phiếu, Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong năm 2013 và năm 2014 Công ty vay vốn 330 tỷ đồng tại Ngân hàng SHB với mục đích kinh doanh lương thực nhưng trên thực tế sử dụng khoản vay để mua cổ phiếu của chính Ngân hàng SHB.


Căn cứ các quy định và tình hình thực tế Công ty nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và tổ chức cho vay để xác định tính hợp pháp của việc Công ty sử dụng vốn vay không đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng vay để có cơ sở xử lý về thuế theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.