Open navigation

Công văn 4282/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4282 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  4489 / CT  ngày 02/06/2015 và công văn số  6327 / CT  ngày 20/7/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN đối với Công ty TNHH Vina Foods Kyoei, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Tại khoản 3 Điều 2 Chương I Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đầu tư số  59 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005 quy định:

    “3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.”

  • Tại Điều 36 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại”

Về thời điểm xác định dự án đầu tư mở rộng, ngày 14/01/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số  408 / BTC - CST  trả lời Công ty TNHH Tohuku Pioneer liên quan đến xác định ưu đãi thuế TNDN của hoạt động đầu tư mở rộng (bản photocopy đính kèm).

Việc xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN giai đoạn năm 2009- năm 2013, Tổng cục Thuế đã có công văn số  3311 / TCT - CS  ngày 15/8/2014 trả lời Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam và gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photocopy đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định và hướng dẫn tại các công văn nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Các Vụ: CST, PC (BTC);

  • Công ty TNHH Vinafoods kyoei (Lô  A55 / II , đường 2D, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP.HCM);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.