Open navigation

Công văn 16120/BTC-TCHQ Nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 TT 38/2015/TT- BTC đối loại hình nhập SXXK


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  16120 / BTC - TCHQ 

V/v nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC đối loại hình nhập SXXK

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số Hiệp hội và doanh nghiệp thực hiện loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu về việc nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC. Để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:


Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số  15 / BCQT - NVL / GSQL  ban hành kèm theo Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC; cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất - nhập - tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.


Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội (để biết);

  • Hiệp hội Dệt may VN: Số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (để biết);

  • Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.