Open navigation

Công văn 4458/TCT-CS Trả lời ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4458 / TCT - CS 

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  8230 / CT - KT1  ngày 11/9/2015 bổ sung nội dung và làm rõ thêm kiến nghị nêu tại công văn số  3878 / CT - KT1  ngày 15/5/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số  187 / 2004 / NĐ - CP  ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần quy định doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi sau:

“1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/2/2007 của Chính Phủ quy định:


“2. Bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số  187 / 2004 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số  187 / 2004 / NĐ - CP  cho thời gian còn lại”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo báo cáo tại công văn số  3878 / CT - KT1  ngày 15/5/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thì trường hợp Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103007006 (đăng ký lần đầu ngày 14/6/2007). Do đó đề xuất của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập do cổ phần hóa là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Cao Anh Tuấn

    (để báo cáo);

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.