Open navigation

Công văn 4483/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4483 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

(Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  479 / VIH - TCKT  ngày 21/08/2014 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, căn cứ ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số  1800 / BTNMT - TCQLĐĐ  ngày 12/05/2015, Bộ Xây dựng tại công văn số  699 / BXD - QHKT  ngày 06/04/2015, UBND thành phố Hà Nội tại công văn số  6555 / UBND - KT  ngày 17/09/2015, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Khoản 3 Điều 11 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về trường hợp không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:


  “3. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch.”


 • Điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số  134 / 2007 / TT - BTC  ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về trường hợp không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:


  “3. Tổ chức kinh doanh bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch của Nhà nước.”


 • Ngày 27/09/2005, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số  31 / 2005 / QĐ - BXD  về Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế có đề cập: Tổ hợp văn phòng thương mại Viglacera (CC3) có chức năng chính là văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà ở; trong đó xác định phải di chuyển phân xưởng sản xuất và chuyển đổi chức năng khu này thành nhà ở dạng chung cư, văn phòng làm việc cao tầng.


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2007 Công ty gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội) chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê đối với 2 khu đất cho Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng thì việc xử lý về thuế thu nhập doanh nghiệp xác định như sau:


Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê để di chuyển địa điểm đối với khu đất thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nguồn gốc khu đất là đất thuê của Nhà nước theo Hợp đồng thuê đất số  33 - 245 - 99 / ĐCNĐ - HĐTĐ  ngày 16/01/1999, mục đích sử dụng là để xây dựng nhà máy gạch lát nền, ốp tường) căn cứ theo quy hoạch tại Quyết định số  31 / 2005 / QĐ - BXD  ngày 27/09/2005 của Bộ Xây dựng nêu trên thì thu nhập từ chuyển quyền thuê đất tại khu đất này thuộc quy định tại Điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số  134 / 2007 / TT - BTC  ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.


Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê đối với khu đất thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nguồn gốc khu đất là đất thuê của Nhà nước theo Hợp đồng thuê đất số  68 - 2002 / ĐCNĐ - HĐTĐTN  ngày 30/09/2002, mục đích sử dụng đất để xây dựng khu văn phòng giao dịch và siêu thị dịch vụ) thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Các Bộ: Xây dựng, TN & MT;

 • UBND thành phố Hà Nội;

 • Cục Thuế thành phố Hà Nội;

 • Các đơn vị: CST, PC, QLCS - BTC;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.