Open navigation

Công văn 8855/VPCP-QHQT Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  8855 / VPCP - QHQT

V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  13543 / BTC - CST  ngày 29 tháng 9 năm 2015 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Về việc chuyển tiếp áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước năm 2004, Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số  164 / 2003 / NĐ -  CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.