Open navigation

Công văn 8623/BYT-BH Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 36a/NQ-CP


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  8623 / BYT - BH 

V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT theo NQ  36a / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

Thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành.


Thực hiện Nghị quyết số  36a / NQ - CP  ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Thông báo số  8933 / VPCP - KGVX  ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan chỉ đạo thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên cả nước xong trước ngày 31/12/2015; Để bảo đảm tiến độ tin học hóa và kết nối liên thông với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành thực hiện một số việc sau:

 1. Xác định việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT là yêu cầu bắt buộc, thực hiện ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc các tuyến trên toàn quốc.

 2. Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết (nội dung, tiến độ, kết quả,...), chậm nhất đến 31/12/2015 triển khai việc kết xuất dữ liệu thanh toán BHYT, chuyển dữ liệu này sang cơ quan Bảo hiểm xã hội để giám định và thanh toán, bảo đảm việc kết nối hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT qua mạng điện tử.

 3. Trong quá trình trích xuất dữ liệu thanh toán BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số  2348 / BYT - BH  ngày 10/4/2015 của Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần chú ý các điểm sau:

  • Tổng hợp và báo cáo các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về các chỉ tiêu, các trường trong bảng, biểu ban hành kèm theo Công văn số  2348 / BYT - BH  và bộ mã danh mục dùng chung để Bộ Y tế xem xét điều chỉnh, ban hành cho phù hợp thực tế.

  • Trong quá trình gửi dữ liệu sang cơ quan BHXH để thực hiện giám định, cần có sự phối hợp, trao đổi giữa hai bên và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện công tác liên thông dữ liệu.

 4. Chỉ đạo, thực hiện việc khảo sát, đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

 • BHXH Việt Nam (để phối hợp);

 • Các Vụ, Cục: KHTC, TTB&CTYT, BHYT, YDCT, QLD, CNTTT, KCB;

 • Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Phạm Lê Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.