Open navigation

Công văn 4585/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4585 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

- Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam

(Địa chỉ: đường 3B, KCN Amata, Long Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Ngày 16/03/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số  886 / TCT - CS  gửi Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam. Tại công văn có hướng dẫn ưu đãi đối với thu nhập của các ngành nghề kinh doanh bổ sung trong năm 2008, 2009 của Công ty chưa phù hợp quy định tại văn bản pháp quy.


Căn cứ quy định về dự án đầu tư mở rộng của pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm năm 2008, 2009, trường hợp Công ty đang hoạt động tại địa bàn ưu đãi có bổ sung ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhưng không tăng vốn, không thực hiện hoạt động đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì thu nhập từ các ngành nghề bổ sung nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


Công văn này thay thế công văn số  886 / TCT - CS  ngày 16/03/2015 của Tổng cục Thuế. 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế và doanh nghiệp được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Các Vụ: CST, PC (BTC);

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.