Open navigation

Công văn 4586/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4586 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội;

- Công ty TNHH Thời trang Star

(Địa chỉ: Lô CN-B4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tp. Hà Nội)


Ngày 27/02/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số  691 / TCT - CS  gửi Công ty TNHH Thời trang Star. Tại công văn có hướng dẫn ưu đãi đối với thu nhập của các ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty chưa phù hợp quy định tại văn bản pháp quy.

Về dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số  4211 / TCT - CS  ngày 12/10/2015 trả lời.

Từ năm 2014 và các năm tiếp theo nếu Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ, cho thuê nhà xưởng dư thừa nhưng không tăng vốn đầu tư thì thu nhập từ các ngành nghề bổ sung nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn này thay thế công văn số  691 / TCT - CS  ngay 27/02/2015 của Tổng cục Thuế. 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế và doanh nghiệp được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Các Vụ: CST, PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.