Open navigation

Công văn 11819/BCT-XNK Gia hạn thời gian thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN NK ô tô


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  11819 / BCT - XNK

V/v gia hạn thời gian thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: Tổng Cục Hải quan (Bộ Tài chính)


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  10521 / VPCP - KTTH  ngày 12 tháng 12 năm 2013 và công văn số  5541 / VPCP - KTTH  ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô không có giấy ủy quyền chính hãng, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương và thông báo cho các doanh nghiệp liên quan như sau:


  • Gia hạn hiệu lực công văn số  4582 / BCT - XNK , ngày 28 tháng 5 năm 2014, đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2016.


  • Việc giải quyết nhập khẩu xe ô tô chở người chưa qua sử dụng, loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền chính hãng sản xuất thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  4582 / BCT - XNK  ngày 28 tháng 5 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.


Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cơ quan Hải quan địa phương và hướng dẫn thương nhân thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • VPCP, Bộ TC, Bộ CA;

  • Bộ trưởng;

  • Lưu; VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.