Open navigation

Công văn 17444/BTC-QLG Tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở xăng dầu


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  17444 / BTC - QLG 

V/v Tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công Thương


Bộ Tài chính nhận được công văn số  1051 / PLX - TCKT  ngày 20/08/2014 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; công văn số  7561 / DVN - KDSPD  ngày 07/10/2015 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam và công văn số  145 / HHXDVN - VP  ngày 25/8/2015 của Hiệp hội xăng dầu Việt Nam về tỷ giá tính thuế trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu.


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số  17 / 2008 / QH12  ngày 12/6/2008 của Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;


Căn cứ Luật giá số  11 / 2012 / QH13  ngày 20/6/2012 của Quốc hội khóa XIII nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;


Căn cứ quy định tại Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ quy định tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật số  71 / 2014 / QH13 ;


Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC  ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành xăng dầu theo quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;


Căn cứ Nghị quyết số  79 / NQ - CP  ngày 04/11/2015 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015;


Bộ Tài chính thông báo như sau:


Thống nhất áp dụng tỷ giá ngoại tệ tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu theo quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu (Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 và Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ), cụ thể:


Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá trị tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ.


Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố. Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/12/2015.


Bộ Tài chính hướng dẫn để áp dụng tính toán giá cơ sở và công bố theo quy định hiện hành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ TTTN (BCT) (để phối hợp thực hiện);

  • TCHQ, Vụ CST, Vụ PC (để thực hiện);

  • Các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối (để thực hiện);

  • Hiệp hội xăng dầu Việt Nam (để phối hợp thực hiện);

  • Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Trần Văn Hiếu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.