Open navigation

Công văn 2202/TTg-KGVX Ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2202 / TTg - KGVX

V/v ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số  57 / TTr - BTTTT  ngày 10 tháng 11 năm 2015 về việc đề xuất thẩm quyền phê duyệt các kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2015 - 2020 của các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ:


Ủy quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 của cơ quan mình trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

    TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TH;

  • Lưu: VT, KGVX(3b).HMT.

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG


Vũ Đức Đam

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.