Open navigation

Công văn 2819/BXD-KTXD ngày 30/11/2015 Hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 2819/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Kính gửi: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 672/CV-HLC ngày 08/10/2015 của Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp nêu trong nội dung văn bản số 672/CV-HLC ngày 08/10/2015, Chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán hợp đồng theo quy định, không phải lập dự toán điều chỉnh. Phần giá trị tăng thêm do tỷ giá thay đổi được lấy từ nguồn chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của Dự án.

Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin căn cứ ý kiến trên thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Phạm Khánh

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.