Open navigation

Quyết định 6593/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các DN nhỏ và vừa tại Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6593 / QĐ - UBND 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số  56 / 2009 / NĐ - CP  ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số  04 / 2014 / TTLT - BKHĐT - BTC  ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Tờ trình số  674 / TTr - KH & ĐT ngày 23/11/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng các khóa đào tạo ngắn hạn: Kiến thức giám đốc điều hành doanh nghiệp, Khởi sự doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng các khóa đào tạo ngắn hạn: Kiến thức giám đốc điều hành doanh nghiệp, Khởi sự doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 2;

 • Chủ tịch UBND Thành phố;

 • Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Ngọc Tuấn;

 • VPUB: PCVP N.N.Kỳ, CT, KT, TH;

 • Lưu: VT, CTh.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Ngọc Tuấn


  KẾ HOẠCH


  HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẰNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN: KIẾN THỨC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP, KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  6593 / QĐ - UBND  ngày 01/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội)


  1. MỤC ĐÍCH


   Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực cạnh tranh bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khắc phục những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng và thông tin trong kinh doanh; thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển về số lượng và chất lượng, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020.


  2. NỘI DUNG HỖ TRỢ


   1. Chương trình Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội


    1. Khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp (KSDN)


     • Tổng số khóa đào tạo được hỗ trợ: 50 khóa.


     • Tổng số học viên được hỗ trợ (160 học  viên /  khóa): 8.000 học viên.


    2. Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp (QTDN)


     • Tổng số khóa đào tạo hỗ trợ: 200 khóa.


     • Tổng số học viên được hỗ trợ (120 học  viên /  khóa): 24.000 học viên.


      Ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí tổ chức các khóa đào tạo trong Kế hoạch theo quy định tại Thông tư số  04 / 2014 / TTLT - BKHĐT - BTC  ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.


   2. Chương trình Hỗ trợ đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn thành phố Hà Nội


    • Tổng số khóa đào tạo hỗ trợ: 40 khóa.


    • Tổng số học viên được hỗ trợ (25 học  viên /  khóa): 1.000 học viên. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 65% tổng kinh phí thực hiện.

   3. Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội


   • Tổng số cuộc điều tra: 02 cuộc.


   • Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.


  3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


 • Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì triển khai Kế hoạch Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng các khóa đào tạo ngắn hạn: Kiến thức giám đốc điều hành doanh nghiệp, Khởi sự doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.


 • Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo được UBND Thành phố phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hàng năm do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng để triển khai Kế hoạch này, Sở Tài chính căn cứ các quy định về hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, định mức chi hiện hành và khả năng cân đối ngân sách hàng năm để rà soát, bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố theo quy định.


 • Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung trong Kế hoạch./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.