Open navigation

Công văn 5145/TCT-DNL Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến chuyển nhượng vốn góp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5145 / TCT - DNL 

V/v Chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời Công văn số  63946 / CT - HTr  ngày 01/10/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội hỏi về chính sách thuế liên quan đến chuyển nhượng vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp số  60 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005 quy định:

“1Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Tại khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai số  45 / 2013 / QH13  ngày 29/11/2013 quy định:

"10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất."

Tại khoản 2 Điều 184 Luật Đất đai số  45 / 2013 / QH13  ngày 29/11/2013 nêu trên quy định: "2. Doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất như ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp, không phải ghi nhận nợ và không phải hoàn trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai để góp vốn liên doanh với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì doanh nghiệp liên doanh có quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này. Giá trị quyền sử dụng đất là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp liên doanh."

Tại khoản 1 Điều 14 Chương IV Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

"1Phạm vi áp dụng .

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp). Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08) ban hành kèm theo Thông tư này."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Hoá chất Việt Nam góp vốn vào các Công ty liên doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây nay là các Công ty TNHH trong đó có một phần bằng giá trị quyền thuê đất và một phần là giá trị bằng tiền và tài sản khác, nay Tập đoàn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp vào liên doanh thì xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng như sau:

  • Đối với giá trị quyền sử dụng đất thuê mang góp vốn vào liên doanh, nếu đã được xác định là phần vốn nhà nước đầu tư cho Tập đoàn và khi góp vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuê theo thời hạn thuê đất cho Công ty liên doanh, khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp tại Công ty liên doanh cho tổ chức, cá nhân khác nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn mang tên Công ty liên doanh, nay là Công ty TNHH và hợp đồng chuyển nhượng không tách riêng từng phần vốn chuyển nhượng như quyền sử dụng đất, tài sản khác thì Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện khai, nộp thuế theo hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 Chương IV Thông tư số  78 / 2014 / TT -  BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

  • Trường hợp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chưa hoàn thành các thủ tục để xác định quyền thuê đất mang góp vốn là khoản vốn của Ngân sách nhà nước cấp và cơ quan có thẩm quyền chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty liên doanh thì đề nghị Tập đoàn liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục và thực hiện các nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

  • Vụ CS; PC; KK (TCT);

  • Lưu: VT, DNL(2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.