Open navigation

Công văn 11839/TCHQ-GSQL Áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  11839 / TCHQ - GSQL

V/v áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Trong quá trình thực hiện thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của các doanh nghiệp nhập khẩu về vướng mắc liên quan đến các quy định về kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu như muốn đưa hàng về bảo quản chờ kiểm tra hiệu suất thì phải có văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương trong khi hàng hóa chỉ phải kiểm tra hiệu suất năng lượng, không thực hiện dán nhãn; hoặc vướng mắc liên quan đến việc sử dụng Phiếu chứng nhận kiểm tra hiệu suất năng lượng cho các lô hàng nhập khẩu sau có cùng tên hàng, số  model / serial , xuất xứ, nhà sản xuất. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số  19 / NQ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và giảm thời gian, thủ tục thông quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan kiến nghị với quý Bộ một số nội dung cụ thể như sau:

 1. Trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương tại công văn số  1458 / TCNL - KHCN  ngày 30/10/2013 của Tổng cục Năng lượng, ngày 13/11/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  6772 / TCHQ - GSQL  hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, theo đó, đối với các mặt hàng phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Sau khi hàng hóa nhập khẩu được thông quan hoặc giải phóng hàng, doanh nghiệp chịu trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị nhập khẩu theo quy định tại Thông tư  07 / 2012 / TT - BCT  ngày 04/4/2012 của Bộ Công Thương.

  Như vậy, hiện tại, cơ quan hải quan không quản lý hoạt động dán nhãn năng lượng tại khâu thông quan, chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Do vậy, cơ quan hải quan sẽ căn cứ trên Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để làm cơ sở thông quan cho lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp, không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

 2. Theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số  3854 / BCT - TCNL  ngày 21/4/2015 của Bộ Công Thương, đối với các phương tiện, thiết bị phải áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, doanh nghiệp phải nộp Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa hướng dẫn việc sử dụng Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu của lô hàng này cho các lô hàng nhập khẩu tiếp theo có cùng các thông số về tên hàng, số  model / serial , xuất xứ, nhà sản xuất. Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp được sử dụng Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu có cùng các thông số về tên hàng, số  model / serial , xuất xứ, nhà sản xuất trên Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu để làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng tiếp theo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác khi khai báo nhập khẩu hàng hóa.

 3. Ngày 27/7/2015, Tổng cục Năng lượng có công văn số  1307 / TCNL - KHCN  hướng dẫn, theo đó: “Tổng cục Năng lượng xác nhận các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là phương tiện, thiết bị theo diện quá cảnh, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất không sử dụng năng lượng tại Việt Nam sẽ không phải thực hiện áp dụng dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu”. Tuy nhiên, hiện tại có một số doanh nghiệp nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu các thiết bị, phương tiện thuộc danh mục phải thực hiện áp dụng dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như động cơ điện xoay chiều đa pha để làm nguyên liệu lắp ráp, cho máy gấp dán hộp giấy và xuất khẩu ra nước ngoài, không tiêu thụ điện năng tại Việt Nam. Theo quy định hiện tại, loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu đều nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại Việt Nam; trường hợp chuyển tiêu thụ tại Việt Nam thì phải mở tờ khai hải quan mới và áp dụng chính sách quản lý mặt hàng tại thời điểm mở tờ khai hải quan mới. Như vậy, về bản chất thì hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu không khác so với quá cảnh, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa không trực tiếp tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ sung loại hình nhập gia công, sản xuất xuất khẩu vào các trường hợp không phải thực hiện áp dụng dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

 4. Việc đăng ký đưa hàng về bảo quản hiện tại đang được thực hiện theo công văn số  6711 / TCHQ - GSQL  ngày 22/7/2015 của Tổng cục Hải quan, theo đó, đối với các lô hàng nhập khẩu áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, doanh nghiệp muốn đưa hàng về bảo quản chờ kết quả thử nghiệm thì phải cung cấp các chứng từ kèm hồ sơ hải quan, trong đó bao gồm văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, căn cứ theo ý kiến nêu tại điểm 1 nêu trên, cơ quan hải quan hiện tại sẽ chỉ quản lý liên quan đến kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Do vậy, đối với những mặt hàng thiết bị, máy móc này, cơ quan hải quan kiến nghị không yêu cầu bổ sung văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương, người khai hải quan chỉ phải nộp bổ sung các chứng từ sau kèm theo hồ sơ hải quan để được đưa hàng về bảo quản chờ kết quả thử nghiệm:

 • Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số  09 / BQHH / GSQL  phụ lục V ban hành kèm Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC ;

 • Văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số ý kiến của Tổng cục Hải quan, đề nghị quý Bộ xem xét và có hướng dẫn sớm trước ngày 21/12/2015 để cơ quan hải quan thực hiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng cục Năng lượng (để p/h);

 • Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;

 • Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.