Open navigation

Công văn 10513/VPCP-ĐMDN Tình hình thực hiện Quyết định 36/2014/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10513 / VPCP - ĐMDN 

V/v tình hình thực hiện Quyết định số  36 / 2014 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số  10320 / BKHĐT - PTDN  ngày 20 tháng 11 năm 2015) về tình hình thực hiện Quyết định số  36 / 2014 / QĐ -  TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện Nghị định số 81 / 2015 / NĐ - CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.


  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định nêu trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTTg Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, 

Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT CP;
  • Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.