Open navigation

Công văn 5478/TCT-CS Chính sách thuế TNDN đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5478 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Chunshin Precision Vina

(Đ/c: Ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, Bến Cát, tỉnh Bình Dương)


Trả lời công văn số  15110011 / CS / CV  đề ngày 25/11/2015 của Công ty TNHH Chunshin Precision Vina về chính sách thuế TNDN đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Luật số  71 / 2014 / QH13  ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định: thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng các tiêu chí quy định tại Luật được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.


 • Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:


  “Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Quyết định số  1483 / QĐ - TTg  ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển có sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan”.


 • Ngày 03/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  về phát triển công nghiệp hỗ trợ, tại Nghị định có Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  bãi bỏ Quyết định số  1483 / QĐ - TTg  ngày 26/8/2011 về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của Thủ tướng Chính phủ.


 • Tại Điều 11 Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  quy định:


“Điều 11. Đối tượng và thủ tục xác nhận ưu đãi


 1. Đối tượng ưu đãi:


  Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển: Bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

 2. Thủ tục xác nhận ưu đãi:


 1. Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi đặt dự án hoặc Bộ Công thương để được xác nhận. Cơ quan có thẩm quyền của địa phương gửi Quyết định xác nhận ưu đãi tới Bộ Công thương.


 2. Các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng quy định tại ở mục trên, nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tại Bộ Công thương.”


Đề nghị Công ty TNHH Chunshin Precision Vina căn cứ Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định số  1483 / QĐ - TTg  ngày 26/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  ngày 03/11/2015 của Chính phủ để xác định sản phẩm của Công ty có hay không thuộc Danh mục. Trường hợp vướng mắc, Công ty liên hệ với Sở Công thương tỉnh Bình Dương hoặc Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Chunshin Precision Vina được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Cục Thuế tỉnh Bình Dương;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hoàng Thị Hà Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.