Open navigation

Công văn 12080/BTC-TCHQ Xử lý thuế hàng nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  12080 / BTC - TCHQ 

V/v xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

- Trường Đại học dân lập Đông Đô.

(Số 170 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số  1895 / HQHN - TXNK  ngày 27/6/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, công văn số  69 / CV - ĐĐ  ngày 27/6/2014 và công văn số  76 / CV - ĐĐ  ngày 10/7/2014 của Trường Đại học dân lập Đông Đô về việc vướng mắc hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, tiếp theo công văn số  5763 / BTC - TCHQ  ngày 05/5/2014, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 10, khoản h Điều 18, khoản 1 Điều 96 Thông tư số  194 / 2010 / TT - BTC  ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính nay là khoản 8 Điều 11, khoản 1 Điều 96 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế đối với lô hàng Trường đại học dân lập Đông Đô mua đấu giá từ Cục thi hành án dân sự Hà Nội, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội áp dụng căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm Trường Đại học Đông Đô đăng ký tờ khai mới theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC . Tiền chậm nộp thuế được tính kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai mới đến ngày Trường Đại học Đông Đô thực nộp thuế.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Trường Đại học dân lập Đông Đô được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ CST, Vụ PC (để p/h);

  • Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.