Open navigation

Công văn 12074/BTC-TCT Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng thương mại


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  12074 / BTC - TCT 

V/v: khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ.


Bộ Tài chính nhận được công văn số  3121 / UBND - KT  ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc khai, nộp thuế thu nhập của Chi nhánh ngân hàng thương mại. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Tại Điều 12, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số  14 / 2008 / QH12  ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.”.


Tại Điều 12, Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định nơi nộp thuế thì:


“1. Doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.


Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp nhân (x) với tỷ lệ giữa chi phí phát sinh tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.


Việc nộp thuế quy định tại Khoản này không áp dụng đối với công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.


Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.


2. Đơn vị hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.

Tại điểm c, mục 1, điều 12, Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:


“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”


Căn cứ các quy định nêu trên, nếu các ngân hàng thương mại hạch toán toàn ngành, có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính đối với hoạt động kinh doanh chính của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nếu các chi nhánh hạch toán phụ thuộc của ngân hàng thương mại có thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính thì khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.


Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

  • Cục TCDN, Cục QLGSBH, Vụ CĐKT va KT (BTC);

  • Vụ CS, KK, PC (2b);

  • Cục Thuế T.P Cần Thơ;

  • Website Tổng cục Thuế,

  • Lưu: VT, TCT (VT, DNL (2b)).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.