Open navigation

Công văn 2826/TCT-CS Chi trả lãi tiền vay liên quan đến vốn góp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2826 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai


Trả lời công văn số  3554 / CT - TTHT  ngày 28/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chi trả lãi tiền vay liên quan đến vốn góp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Điểm 2.16 Điều 6 Chương 2 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số  14 / 2008 / QH12  và hướng dẫn thi hành Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008, Nghị định số  122 / 2011 / NĐ - CP  ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:


2.16Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.”


Cách thức xác định chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp được thể hiện tại ví dụ cụ thể như sau:


Tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày  02 / 01 /2013, Công ty A đăng ký vốn điều lệ là 10 tỷ đồng và cam kết góp đủ vốn ngay khi thành lập. Thực tế ngày  02 / 01 /2013, các thành viên mới góp được 6 tỷ đồng, số vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu là 4 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40% số vốn điều lệ đã đăng ký). Ngày  01 / 04 /2013, các thành viên góp thêm 2 tỷ đồng, số vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu là 2 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 20% số vốn điều lệ đã đăng ký). Từ  01 / 04 /2013 đến  31 / 12 /2013 các thành viên không góp thêm vốn. Tổng lãi tiền vay Công ty phải trả trong năm là 1 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền vay phải trả giai đoạn từ ngày  02 / 01  đến ngày  31 / 03  là 600 triệu đồng, lãi tiền vay phải trả giai đoạn từ ngày  01 / 04  đến ngày  31 / 12  là 400 triệu đồng.


Như vậy, chi phí lãi tiền vay không được tính vào chi phí được trừ của giai đoạn từ ngày  02 / 01  đến ngày  31 / 03  là 600 triệu đồng x 40% = 240 triệu đồng, của giai đoạn từ ngày  01 / 04  đến ngày  31 / 12  là 400 triệu đồng x 20% = 80 triệu đồng. Trong 1 tỷ đồng chi phí lãi tiền vay năm 2013, Công ty A không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền chi trả lãi tiền vay là 320 triệu đồng.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:

  • Như trên

  • Các Vụ: PC, CST, CĐKT&KT - BTC;

  • Cục TCDN - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.