Open navigation

Công văn 3183/TCT-KK Điều chỉnh nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3183 / TCT - KK 

V/v điều chỉnh nghĩa vụ thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh TP.Hà Nội 

(Địa chỉ: Phòng V601, Tầng 6, Tòa nhà Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN)

Trả lời công văn số  20140618 / BTMUAC  ngày 18/06/2014 của Ngân hàng Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh TP.Hà Nội (sau đây gọi là BTMU - Chi nhánh Hà Nội) về việc điều chỉnh nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Điều 33 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:


  “1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:


  a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.  2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:  c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”


 • Căn cứ công văn số  1015 / TCT - CS  ngày 27/3/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với BTMU - Chi nhánh Hà Nội.

Theo đó, trường hợp BTMU-Chi nhánh Hồ Chí Minh khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 tại Cục Thuế Hồ Chí Minh có số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế thì được xác định là số thuế nộp thừa. BTMU- Chi nhánh Hồ Chí Minh được cơ quan thuế giải quyết số thuế nộp thừa theo quy định để chuyển BTMU Chi nhánh Hà Nội nộp vào ngân sách nhà nước.


Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh TP.Hà Nội được biết.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế TP. Hà Nội;

 • Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;

 • Vụ: PC, CS(TCT);

 • Lưu: VT,KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Trần Văn Phu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.