Open navigation

Công văn 3358/TCT-HTQT Đơn vị đầu mối của TCT để trao đổi thông tin với Cơ quan thuế các nước-vùng lãnh thổ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3358 / TCT - HTQT 

V/v đơn vị đầu mối của Tổng cục Thuế để trao đổi thông tin với Cơ quan thuế các  nước / vùng  lãnh thổ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương.


Trả lời kiến nghị số 8 (STT 34) của Cục Thuế TP. Hà Nội tại Hội nghị ngành Thuế ngày 03/7/2014 theo Thông báo số  200 / TB - TCT  ngày 15/7/2014 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Với hệ thống gần 70 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) đã được ký kết giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ, đã tạo ra cơ sở pháp lý để nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam tiến hành trao đổi thông tin với nhà chức trách có thẩm quyền của nước đối tác ký Hiệp định phục vụ cho việc áp dụng các luật thuế trong nước của Việt Nam, ngăn ngừa việc trốn lậu thuế và gian lận thuế của người nộp thuế thông qua giao dịch với đối tác nước ngoài.


Để tổ chức việc trao đổi thông tin được tập trung, ngày 11/5/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số  583 / QĐ - TCT  về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Theo đó, tại Điểm 1, Mục I của Quy chế 583 đã quy định: “Mọi giao dịch liên quan đến việc trao đổi thông tin với Cơ quan thuế nước ngoài theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước và các vùng lãnh thổ (sau đây gọi là Hiệp định thuế) được thực hiện tập trung qua Tổng cục Thuế (Vụ Hợp tác quốc tế)”.


Theo quy định nêu trên, Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Thuế) là đơn vị đầu mối của Tổng cục Thuế để liên hệ, phối hợp với Cơ quan thuế các  nước / vùng  lãnh thổ đã ký Hiệp định thuế với Việt Nam xác minh giao dịch đáng ngờ phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho công tác quản lý thuế theo chức năng, nhiệm vụ của các  Vụ / đơn  vị thuộc Tổng cục Thuế và các Cục Thuế địa phương theo đề nghị của các đơn vị này.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo TC;

  • Ban CC, Vụ Thanh tra; Vụ KTNB;

  • Website TCT;

  • Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ


Nguyễn Đức Thịnh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.