Open navigation

Công văn 3502/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3502 / TCT - CS 

V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  3949 / CT - TTr1  ngày 10/04/2014 và công văn số  6496 / CT - TTr1  ngày 06/06/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về xác định đầu tư mở rộng đối với Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số  09 / 2003 / QH11  ngày 17/06/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


- Điểm 6 Phần I Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.


Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số  134 / 2007 / TT - BTC ; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.


Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008.”


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thành lập năm 1996 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 1997, đến năm 2004 có đăng ký tăng vốn đầu tư (từ 6,1 triệu USD thành 10 triệu USD) và năm 2007 đăng ký mức công suất 13 triệu lít  sơn / năm  (vốn đầu tư không thay đổi), sau khi đăng ký tăng vốn, Công ty có thực hiện đầu tư tài sản cố định để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh thì dự án đăng ký năm 2004 là dự án đầu tư mở rộng của Công ty có thời gian thực hiện trên một năm và chia ra làm nhiều hạng mục đầu tư. Đối với thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng hoàn thành trong các năm từ 2009 trở về trước thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại văn bản pháp quy thời điểm doanh nghiệp thực hiện đầu tư.


Thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng của Công ty hoàn thành trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012 không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Cách xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 2010-2012 thực hiện theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục I Phần H Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và Tiết a Khoản 2 Điều 18 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.


Trường hợp Công ty không xác định được doanh thu hoặc chi phí của hoạt động đầu tư mở rộng để phân bổ thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 và Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  của Bộ Tài chính thì được lựa chọn áp dụng các phương thức xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng quy định tại Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.