Open navigation

Công văn 3507/TCT-CS Chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3507 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  1046 / CT - TTHT  ngày 03/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


1. Ủy quyền chi trả các khoản phí khuyến mãi, quảng cáo:


Việc xác định Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG có được ủy quyền cho Công ty mẹ là Dược phẩm Hậu Giang thực hiện chi trả khuyến mại, quảng cáo, hội thảo giới thiệu sản phẩm, chiết khấu thương mại cho khách hàng... thực hiện theo pháp luật thương mại và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan và không thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan thuế.


Trường hợp Công ty mẹ Dược Hậu Giang được phép ủy quyền để thực hiện chi trả khuyến mại, quảng cáo, hội thảo giới thiệu sản phẩm, chiết khấu thương mại cho khách hàng ... từ Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG, đề nghị Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật thuế có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG xác định thủ tục hồ sơ, chứng từ để xác định nghĩa vụ thuế cho phù hợp với quy định.


2. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án Bệnh viện Võ Trường Toản thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản:


Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án đầu tư mở rộng và Dự án đầu tư mới đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế (Dự án đầu tư; thời điểm thành lập; loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn...) tại Trường Đại học Võ Trường Toản và Dự án Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản để xác định, ưu đãi thuế TNDN đối với Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản cho phù hợp quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.