Open navigation

Công văn 3509/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3509 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  2289 / CT - TTHT  ngày 03/04/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số  829 / CT - QLĐ  ngày 14/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Chín Chín Núi. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:


Điểm 6 phần I Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số  14 / 2008 / QH12  và hướng dẫn thi hành Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:


“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp... ”


Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ đính kèm công văn hỏi, trường hợp Công ty Cổ phần Chín Chúi Núi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103004617 ngày 12/04/2006 có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh; đến ngày 06/03/2009, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 56121000497 cho dự án đầu tư Khu du lịch, nghỉ dưỡng Sunset Sanato tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì đây là dự án đầu tư mở rộng của Công ty.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (4b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.