Open navigation

Công văn 3527/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3527 / TCT - CS 

V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  6457 / CT - TTHT  đề ngày 14/7/2014 báo cáo bổ sung công văn số  1107 / CT - TTHT  ngày 25/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn chính sách chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp. Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 3, điều 9 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chuyển lỗ trong trường hợp chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất:


“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền, số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập chịu thuế cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”


Tại điều 151, chương VIII Luật Doanh nghiệp số  50 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định:


“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.”


Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, trường hợp Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt Nam nếu có thực hiện tách doanh nghiệp (thành 2 Công ty là: Công ty bị tách - Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt Nam và Công ty được tách), đến thời điểm tách Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt Nam vẫn còn lỗ lũy kế chưa kết chuyển hết theo quy định thì đề nghị Cục thuế căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật thuế TNDN và pháp luật có liên quan, làm việc cụ thể với doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị xác định và phân chia số lỗ lũy kế này cho các Công ty được tách một cách phù hợp với tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ khi chia tách; thời gian chuyển lỗ thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC, CST, CĐKT&KT (BTC);

  • Cục TCDN (BTC);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.