Open navigation

Công văn 3528/TCT-KK Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3528 / TCT - KK 

V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang


Trả lời công văn số  01 / CT - THNVDT  ngày 02/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại khoản 15 Điều 7 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNBN áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi quy định:


  “Điều 7. Thu nhập khác


  Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:


  15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.”.


 • Tại khoản 3 và điểm a khoản 8 Điều 18 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  quy định: “Điều 18. Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Việc ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp...


8. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:


a) Các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.”


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ vào điều kiện thực tế hướng dẫn Công ty cổ phần Trang Trí thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-BTC, Vụ CST;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.