Open navigation

Công văn 3586/TCT-CS Phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  3586 / TCT - CS 

V/v: Phương pháp tính thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 1 Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng như sau:


“1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.


Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng”.


Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định: “1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này.


Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2014 Doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thực hiện nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng không phân biệt hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý xuất khẩu hay nội địa.


Trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý để xuất khẩu thì vẫn thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.


Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm trang sức chủ yếu từ đồng thau và đá nhân tạo, đề nghị đơn vị có văn bản gửi cơ quan quản lý chuyên ngành để xác định sản phẩm của đơn vị có được coi là sản phẩm vàng, bạc, đá quý hay không để áp dụng chính sách thuế phù hợp.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC, CST-BTC;

  • Công ty TNHH royal alliance ViNa;

  • Công ty TNHH Pranda Việt Nam

  • Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam

  • Công ty TNHH Lucidau Jewelry

  • Công ty TNHH Jewelpark ViNA

  • Vụ PC, KK - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.