Open navigation

Công văn 3639/TCT-QLN Phạt chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  3639 / TCT - QLN 

V/v phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  2896 / CT - TTr  ngày 12/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa V/v xử lý vi phạm hành chính khi thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Nha Trang. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 35 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:


 • Khoản 1: Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.


 • Khoản 4: Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban

  hành quyết định miễn tiền chậm nộp đối với thông báo mà mình đã ban hành.


  Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Cảng Nha Trang tạm thời áp dụng đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2013 nhưng đến 31/12/2013 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam mới duyệt đơn giá tiền lương được coi là nguyên nhân bất khả kháng. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa:


 • Đôn đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Nha Trang thực hiện nộp đầy đủ khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 do xác định lại đơn giá tiền lương được duyệt vào ngân sách nhà nước.


 • Việc doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 35 Thông tư số  156 / 2014 / TT - BTC  (nêu trên) do nguyên nhân bất khả kháng khác đối với khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 thì không thực hiện tính phạt chậm nộp đối với khoản chậm nộp này.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

 • Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang (5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa);

 • Vụ CS thuế, Vụ PC, Cục TCDN (BTC);

 • Vụ Pháp chế (TCT);

 • Website Tổng cục Thuế;

 • Lưu: VT, QLN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.